หน้าแรก

ทำไมท่านควรใช้บริการกับ สำนักงาน บัญชีพีวาย กรุ๊ป ?

ประสบการณ์

          สำนักงานบัญชี พีวายกรุ๊ป รับทำบัญชี วางแผนการเงิน และภาษี ให้กับหลายกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่เป็นลูกค้าของเรา จะมี กลุ่มบริษัท ซื้อมาขายไป วัสดุก่อสร้าง รับเหมางานก่อสร้าง งานบริหารงาน ขนส่งเอกชน งานที่ปรึกษาปัญหาธุรกิจ ต่างๆเหล่านี้ทำให้เรามีความชำนาญที่จะจัดการและช่วยแก้ปัญหาของท่านได้

มีความรอบคอบ

          สำนักงานบัญชี พีวายกรุ๊ป รับทำบัญชี วางแผนการเงิน ภาษี และจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากการทำทางด้านเอกสารเหล่านี้ถูกกำหนดจากทางภาครัฐ ทั้งแบบฟอร์ม ขั้นตอนต่าง ๆ และ เวลาที่ต้องยื่นเอกสารให้ทัน รวมถึงความถูกต้อง ที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งทางสำนักงานบัญชีพีวายกรุ๊ป จะคอยติดตามท่านเพื่อทำให้ตรงตามข้อกำหนด

ใสใจและเข้าใจถึงปัญหา

          สำนักงานบัญชี พีวายกรุ๊ป รับทำบัญชี วางแผนการเงิน และภาษี ให้กับหลายกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่เป็นลูกค้าของเรา จะมี กลุ่มบริษัท ซื้อมาขายไป วัสดุก่อสร้าง รับเหมางานก่อสร้าง งานบริหารงาน ขนส่งเอกชน งานที่ปรึกษาปัญหาธุรกิจ ต่างๆเหล่านี้ทำให้เรามีความชำนาญที่จะจัดการและช่วยแก้ปัญหาของท่านได้

บริการของ สำนักงานบัญชี พีวาย กรุ๊ป มีอะไรบ้าง ?

รับจดทะเบียนธุรกิจ

          เริ่มต้นธุรกิจต้องทำอะไรบ้าง บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีจดทะเบียนอย่างไร วุ่นวายหรือไม่จดทะเบียนแล้วเริ่มทำบัญชีตอนไหน/อย่างไรบ้าง ใหม่ๆ บุคคลหรือ นิติบุคคลดี ต่างกันอย่างไร ออกแบบผังบัญชีอย่างไร ต้องใช้โปรแกรมบัญชีหรือไม่ คำถามมากมายหาคำตอบได้จากที่นี่

รับทำบัญชี และภาษี

          บริการทำบัญชีให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการ เราจะมีทีมงานวิเคราะห์  รายการทางบัญชีของท่านและนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมกับท่านเพื่อ พิจารณาและวางแผนไปด้วยก้น เพื่อให้ท่านรับทราบบทบาท หน้าที่ของผู้ประกอบการไปพร้อมกัน 

รับตรวจสอบบัญชี

          บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และที่กฎหมายกำหนด เพื่อผู้ใช้งบการเงิน ได้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึง บริการนำส่งข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  

วางระบบบัญชี

          การวางระบบ คือการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของกิจการทั้งหมด  เอกสารรายการค้า เพื่อบันทึกบัญชี นำมาจัดประเภทบัญชีให้เป็นหมวดหมู่  ประมวลผลและนำเสนอรายงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  ให้สอดคล้องกับ นโยบายของกิจการตลอดจน การควบคุมภายในที่ดี เพื่อเสนอ รายงานต่อผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารให้มีประสิทธิภาพและ บรรลุตามเป้าหมาย และเสนอข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างถูกต้อง

ที่ปรึกษาธุรกิจ

          รายละเอียดของการบริการ คุณเริ่มธุรกิจอย่างไร  ภาษีรูปแบบต่าง ๆ เป็นอย่างไร  อย่างไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด คำถามที่ไม่รู้จะหาคำตอบได้จากที่ไหน

ฟรีให้คำปรึกษาและตอบปัญหา

          สำนักงานบัญชี พีวายกรุ๊ป รับทำบัญชี วางแผนการเงิน และภาษี ให้กับหลายกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่เป็นลูกค้าของเรา จะมี กลุ่มบริษัท ซื้อมาขายไป วัสดุก่อสร้าง รับเหมางานก่อสร้าง งานบริหารงาน ขนส่งเอกชน งานที่ปรึกษาปัญหาธุรกิจ ต่างๆเหล่านี้ทำให้เรามีความชำนาญที่จะจัดการและช่วยแก้ปัญหาของท่านได้

รายละเอียดของการบริการ

  • ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน 
  • ยื่นภาษีรายเดือน ทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  • จัดทำรายการกระทบยอดต่าง ๆ ทั้งเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ 
  • จัดทำรายงานสินค้าและวัสดุคงเหลือ 
  • บริการดูแลระบบเงินเดือนของพนักงาน 
  • บริการจัดทำรายงานและบริการด้านประกันสังคม 
  • บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร 
  • บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี 

บทความ จาก พีวายกรุ๊ป