รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีและภาษี จดทะเบียนบริษัท งบการเงิน

สำนักงานบัญชี พีวาย กรุ๊ป ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบกาณ์สูง เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ

บัญชีและภาษี

จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ที่ถูกต้องตามกฎหมาย งบการเงิน งบกำไรขาดทุน ตรวจสอบเอกสารการค้า นำส่งภาษีต่างๆ คำนวนภาษีเงินได้

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้า ให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจองชื่อ เตรียมเอกสาร ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธรุกิจการค้า จนเสร็จสิ้นกระบวนการจดทะเบียน

ปรึกษาเรื่องทำบัญชี

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำบัญชี งบการเงิน ระบบภาษี การทำเอกสารต่างๆ ของบริษัท การจดทะเบียนบริษัท ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการของเรา

รับทำบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

ภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท

จัดทำบัญชีและงบการเงิน

รับทำบัญชี แบบครบวงจร ละเอียด ถูกต้อง และรวดเร็ว

PY Group ให้บริการงานด้านบัญชีแบบครบวงจร รับจดทะเบียนบริษัท จัดทำบัญชี ดูแลเอกสาร ทำงบการเงิน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัทของเราเป็น สำนักงานบัญชี ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานด้านนี้โดยเฉพาะ ช่วยให้คำปรึกษาและข้อมูลเบื้องต้น ในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน งบกำไรขาดทุน ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และบริหารจัดการองค์กรของคุณได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

ทำไมต้องทำบัญชี

การทำบัญชี เป็นข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี การทำบัญชีช่วยทำให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่องของกิจการ โดยผู้บริหารสามารถนำข้อมูลทางบัญชีที่ได้ไปใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้กิจการสามารถวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเสียภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการของเรา

จดทะเบียนธุรกิจ

เรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ทะเบียนพาณิชย์และจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภทโดยดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐาน

รับทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร ดำเนินการโดยผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด มีประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ ให้ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นที่กิจกรรมหลักได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

เราช่วยให้การตรวจสอบงบเงินเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยให้คำปรึกษาแนะนำด้านการ บัญชีและการสอบบัญชี

วางระบบบัญชี

เรามีบุคลากรให้บริการด้าน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและแนะนำ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี

ที่ปรึกษาภาษี

เนื่องจากปัจจุบัน กฎหมายภาษีอากร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความสลับซับซ้อนเข้าใจยาก อีกทั้งมีระเบียบปฏิบัติ และคำวินิจฉัยมากมาย ยากที่จะศึกษาได้ครบถ้วน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เราดำเนินการทางภาษีอากรผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง หรืออาจจะกำลังประสบปัญหา

สิ่งที่ควรรู้

การเลือกผู้ทำบัญชีควรจะเลือกผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บัญชี

ซึ่งโดยทั่วไปหากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีการว่าจ้างพนักงานประจำให้ดูแลในการจัดทำบัญชีของกิจการ แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME หลายๆแห่งอาจจะประสบปัญหาในการจัดทำบัญชีด้วยตัวเองเนื่องจากขาดบุคคลากร และต้องการลดค่าใช้จ่าย fixed cost ธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งจึงเลือกที่จะทำการจ้างสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์มาช่วยทำหน้าที่ในการวางระบบบัญชี และจัดทำบัญชีให้กับกิจการ

รับทำบัญชี

บริการด้านการบัญชีและวางแผนภาษีอากร

PY Group ให้บริการงานด้านบัญชีแบบครบวงจร รับจดทะเบียนบริษัท จัดทำบัญชี ดูแลเอกสาร ทำงบการเงิน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร

รับทำบัญชี งบการเงิน โดยสำนักงานบัญชีนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ถูกเมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท โดยสำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชี ทำให้ลดความเสี่ยงของลูกค้าจากการจัดทำบัญชีผิดพลาด

 • ให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านบัญชี ทำบัญชี วางแผนภาษี การจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมรับทำบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ
 • คำนวณ พร้อมทั้งจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำรวมทั้งยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งรายเดือน
 • จัดทำงบการเงินรวมทั้งยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร รายเดือน รายไตรมาส และรายปี สำหรับการวิเคราะห์เชิงบริหาร
 • เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร
 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

บริการให้คำปรึกษาด้านการบัญชี ภาษีอากรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร สามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

บริการด้านการบัญชีอื่นๆ

การรวบรวมข้อมูลรวมทั้งตัวเลขทางการบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี บริการวางระบบบัญชี ออกแบบปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชี รวมทั้งรับทำบัญชี

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ดำเนินการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว คุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหา

 • จองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้าน
 • บริการจดทะเบียนเพิ่ม-ลดทุน
 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท,เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, กรรมการเข้าใหม่– ลาออก, อำนาจกรรมการ , เพิ่มสาขา, ลดสาขา ฯลฯ 
 • บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
 • บริการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
 • บริการขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ 
 • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

บริษัท พีวาย กรุ๊ป จำกัด

35/68 หมู่ 7 ซอยวัฒนาเสรี
ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

        บริการ

        ติดต่อเรา